Grupy

Po odzyskaniu niepodległości także na ziemiach polskich rozpoczęło się tworzenie Akcji Katolickiej. Jednak sytuacja tutaj była trudniejsza. Lata niewoli spowodowały znaczne różnice pod względem gospodarczym, społecznym i kulturalnym poszczególnych regionów. Jednak już w 1919 r. w niektórych diecezjach rozpoczęto prace duszpasterskie nad „wciąganiem” świeckich do pracy apostolskiej, teraz w zupełnie nowych warunkach, u progu jakże trudnej niepodległości.

Akcja Katolicka w Konarzynach liczy ponad 20 członków. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 11 X 2004r. w salce katechetycznej. Prezesem została p. Maria Rogenbuk.

Plan pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

parafii p.w. Apostołów św. Piotra i Pawła  w Konarzynach na 2016r.

INFORMACJA JUŻ WKRÓTCE!!!

XVIII Dni Społeczne Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej zainaugurowano w Konarzynach koło Chojnic, gdzie przy parafii św. Piotra i Pawła działa jeden z oddziałów tegoż stowarzyszenia: http://radioglos.pl/archive/index.php/strona-gowna/wiadomoci/wiadomoci-z-regionu/6195-w-konarzynach-zainaugurowano-xviii-dni-spoeczne-akcji-katolickiej-diecezji-pelpliskiej

"Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego."

Pierwsze stowarzyszenie w Konarzynach powstało w czerwcu 1931 roku ( Gazeta Gdańska 1931 rok nr 130 ), opiekunem został ks. Franciszek Przybysz. Działało do 1939 r.
Współcześnie w naszej parafii stowarzyszenie działa od 2003 roku, czyli od objęcia probostwa przez ks. Marka Weltrowskiego.

Oddział CARITAS Prezes - p. Irena Lemańczyk Członkowie oddziału: - p. Edyta Kruth - p. Maria Rogenbuk - p. Jolanta Tyborska - p. Magdalena Stoltman - p. Ewelina Tyborska - p. Krzysztof Tyborski.  Pierwszą akcją było zorganizowanie odzieży dla potrzebujących, z której skorzystało 10 osób. Kolejną akcją jest „Świąteczna Paczka” w drugą sobotę grudnia. 

Parafialny Zespół Caritas w Konarzynach to grupa osób, która pod przewodnictwem księdza dziekana Marka Weltrowskiego, prowadzą w sposób planowy i systematyczny dzieła miłosierdzia w parafii, do której należą. Należą do niej członkowie rzeczywiści oraz sympatycy, którzy wspierają jej działalność.
Parafialny Zespół Caritas powołuje do istnienia na wniosek księdza proboszcza dyrektor Caritas diecezjalnej. W skład tego Zespołu może wchodzić od kilku do kilkudziesięciu osób. Władzami Parafialnego
Zespołu Caritas jest przewodniczący, zarząd i walne zgromadzenie członków. Duchową opiekę nad Parafialnym Zespołem Caritas sprawuje ksiądz proboszcz lub delegowany przez niego kapłan.
Zarząd Zespołu składa się z 3 (i więcej osób): przewodniczący,
zastępca, skarbnik, członkowie zarządu. Jest wybierany na okres ustalony w Statucie PZC. Zakres działalności PZC określa Statut, którego
wzór opracowuje Caritas diecezjalna na polecenie biskupa diecezjalnego. W nim szczegółowo zostaje opisana struktura Parafialnego Zespołu Caritas, sposób powoływania do istnienia, władze oraz zadania,
jakich się podejmuje we wspólnocie parafialnej.

 

RADA PARAFIALNA W 2015r. ks. biskup Ryszard Kasyna przedłużył skład Rady Parafialnej. Kadencja trwa trzy lata. W skład weszli::

Rada Ekonomiczna

 

- p. Stefan Błaszk

- p. Michał Szczerbak

- p. Jacek Warsiński 

- p. Irena Lemańczyk

- p. Andrzej Gospodarek 

- p. Teresa Wojciechowska

Rada Duszpasterska

- p. Jarosław Jurewicz

- p. Józef Kowcun

- p. Krzysztof Tyborski

- p. Michał Szczerbak

- p. Alicja Wnuk Lipińska

- p. Jolanta Tyborska

- p. Roman Kostrzewski

 -p. Krystyna Myszka

- p. Maria Rogenbuk

- p. Sabina Wałdoch

W parafii działa siedem róż różańcowych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w dzień fatimski tj. w 13 dzień miesiąca. Członkowie wymieniają "tajemnice" i odmawiają wspólnie z ks. Proboszczem różaniec.

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (Jan Paweł II)

Schola

 

Działa schola, która śpiewa pod kierunkiem p. Romana Kostrzewskiego na mszach św. dla dzieci (co drugą niedzielę o 11.15).

 

 

Dla dzieci

Przy parafi działaja także organizaje dla dzieci· Odbywają się spotkania kółka misyjnego (prowadzi katecheta - p.R. Kostrzewski) i Stowarzyszenia Dzieci Maryi (prowadzi p.katechetka - I. Lemańczyk).