Oddział CARITAS Prezes - p. Irena Lemańczyk Członkowie oddziału: - p. Edyta Kruth - p. Maria Rogenbuk - p. Jolanta Tyborska - p. Magdalena Stoltman - p. Ewelina Tyborska - p. Krzysztof Tyborski.  Pierwszą akcją było zorganizowanie odzieży dla potrzebujących, z której skorzystało 10 osób. Kolejną akcją jest „Świąteczna Paczka” w drugą sobotę grudnia. 

Parafialny Zespół Caritas w Konarzynach to grupa osób, która pod przewodnictwem księdza dziekana Marka Weltrowskiego, prowadzą w sposób planowy i systematyczny dzieła miłosierdzia w parafii, do której należą. Należą do niej członkowie rzeczywiści oraz sympatycy, którzy wspierają jej działalność.
Parafialny Zespół Caritas powołuje do istnienia na wniosek księdza proboszcza dyrektor Caritas diecezjalnej. W skład tego Zespołu może wchodzić od kilku do kilkudziesięciu osób. Władzami Parafialnego
Zespołu Caritas jest przewodniczący, zarząd i walne zgromadzenie członków. Duchową opiekę nad Parafialnym Zespołem Caritas sprawuje ksiądz proboszcz lub delegowany przez niego kapłan.
Zarząd Zespołu składa się z 3 (i więcej osób): przewodniczący,
zastępca, skarbnik, członkowie zarządu. Jest wybierany na okres ustalony w Statucie PZC. Zakres działalności PZC określa Statut, którego
wzór opracowuje Caritas diecezjalna na polecenie biskupa diecezjalnego. W nim szczegółowo zostaje opisana struktura Parafialnego Zespołu Caritas, sposób powoływania do istnienia, władze oraz zadania,
jakich się podejmuje we wspólnocie parafialnej.